KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23790

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

                KAPSAM VE DAYANAK

             Madde 1 - Bu Yönetmelik Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin” değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

                FAALİYET ALANI

                Madde 2 - Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, tarafından talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,

b) Uygulama, tahlil, muayene, tedavi, plan, proje, model deneyleri, bilgi işlem organizasyonları, iş değerlendirmesi, analiz, ölçme, deney, tamir, ölçü ayarı (Etalonaj kalibrasyon) ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak olan her türlü muayene, tetkik, tahlil; tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak,

d) Her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşlar ile sağlık atölyelerini işletmek,

e) Mevcut fiziki kapasiteyi daha iyi değerlendirerek faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilen ürünlerin pazarlaması, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak,

Döner sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

YÖNETİM ORGANLARI  

Madde 3 - Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitenin Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksek okul, araştırma ve uygulama merkezi müdürüne devredebilir.

SERMAYE LİMİTİ

Madde 4 - İşletmenin Sermaye Limiti 20.000.000 (Yirmi milyon) TL.'dir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunamayan hallerde birinci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

Madde 6 - 13 Kasım 1997 tarih ve 23169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

14 Kasım 1997 tarih ve 23170 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hariç Diğer Birimlerine İlişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın  devredilir.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye İşletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

YÜRÜRLÜK

Madde 7 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.